QARABAĞ FUTBOL KLUBU
Qarabağ TV
TPL
UEL
Aslan Kərimov: “Yýðmadan Zidan kimi getmək istəmirəm” (futbol+, 02.11.2007)

“Cari seçmə mərhələ mənim üçün millidə sonuncu olacaq. Yýðmada çýxýþýmý baþa vurmaq haqda qəbul etdiyim qərarýn baþ məþqçi dəyiþikliyi ilə heç bir baðlýlýðý yoxdur. Hələ Þahin Diniyev yýðmanýn baþ məþqçisi olanda bu istəyimi ona çatdýrmýþdým. O, seçmə mərhəliənin sonunda bu məsələyə qaýtmaðý demiþdi” – bu fikirləri “APA – Sport”a açýqlamasýnda yýðmanin kapitaný Asan Kərimov deyib, 34 yaþlý müdafiəçi yýðmanýn yeni baþ məþqçisi Hacievskinin bu gün açýqlayacaðý heyətdə yer almayacaðý halda, buna normal baxacaðýný söyləyib: “Yeni baþ məþqçinin ftbol düþüncələri fərqli ola və onun taktiki sxemində mənə yer tapýlmaya bilər.həm də cəzalý olduðumdan, Finlandiya ilə matçý buraxýb, Belçika ilə matçda oynaya bilərəm. Heyət adətən iki oyunluq açýqlandýðý üçün milliyə çaðýrýlmamaðým mümkündür. Bildiyimə görə, hələ baþ məþqçi postunda dəyiþoklik olmayanda ümumi siyahýda adým vardý və mənə viza açýlýb”.

Yýðmada baþ məþqçi dəyiþikliyinin onun üçün gözlənilməz olduðunu deyən Aslan Finlandiya və Belçika ilə matçlara da komandaný Diniyevin çýxaracaðýný düþünürmüþ: “Qarþýdaký iki oyun heç nəyi həll etmədiyindən yeni baþ məþqçinin təyin edilməsi mənim üçün gözlənilməz oldu. Hər halda, AFFA Hacievskini “sükan arxasýna”gətiribsə, deməli, ona inanýb, Bu təyinatýn nə qədər uðurlu olduðunu oyunlar,zaman göstərəcək. Hər halda, Hacýevskinin yeni fikir, ideyalarla millimizə xeyir verəcəyini düþünürəm”. Kərimov bildirib ki, millidə oynamaða gücü olsa da, indidən getməyi üstün tutur: “Fiziki durumum, yaþ həddi hələ bir il də millidə oynamaðýma imkan yaradýr. Ancaq növbəti seçə mərhələni yarýmçýq tərk etmək istəmədiyimdən elə əvvəldən getməyi məqsədə uyðun sayýram. Əlbəttə istərdim ki,millidə oyun keçirib gedim. Ancaq yeni baþ məþqçi son iki rəsmi matça məni cəlb etməyəcəksə, dekabrda Qətərlə yoldaþlýq görüþünə çaðýrýlacaðýmý gözləmirəm. Millidən təmtəraqlý getmək istəmirəm. Sadəcə meydana çýxýb, oynayýb, sonra da hamýnýn əlini sýxaraq getmək arzusundayam. Ýstəməzdim ki, millidən qýrmýzý vərəqə ilə, Zidan kimi gedim.